Betöltés...
Keresés

 Facebook

nyereményjáték

játék- és adatkezelési

szabályzat

2018. április 19. -2018. május 17.1. Játék szervezője és a játék rövid leírása

1.1.            Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék, Kampány") szervezője az Alkony-ker Kft. (székhely: 6600 Szentes, Szarvasi út 3., adószám: 14817665-2-06) a továbbiakban "Szervező/adatkezelő".

1.2.            Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:

1.2.1.      E-mail: info@alkonylampa.hu

1.2.2.      Telefon: +3620/551-8403

1.3.            A nyereményt a Szervező biztosítja.

1.4.            Jelen játékszabályzat a (https://www.alkonylampa.hu/facebook-jatek) címen érhető el, és Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

1.5.            A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.

1.6.            A Kampány során Szervezők reklámokban hirdethetik jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

2.                 Részvételi feltételek

2.1.            A Játékban minden belföldi természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

2.2.            Játékosnak, kommentben "meg kell jelöli azt az ismerősét akivel szívesen eltöltene egy gyertyafényes estét a kertben": facebook.com/alkonylampa

2.3.            A Játék során a szerencsés Játékos Philips Abelia lámpát nyer.

2.4.            Egy játékos csak egy facebook fiókról játszhat a Játékban! Ha valaki mégis több fiókkal játszik, Szervező a Játékost kizárja.  A játékban való részvétellel a Játékos elfogadottnak tekinti a jelen szabályzatot és hozzájárul az abban megfogalmazottak szerint a személyes adatai kezeléséhez.

2.5.            Játék időtartama: 2018. április 19. -2018. május 17.

2.6.            A nyertesek kiválasztására 2018. május 18-án 11 órakor kerül sor a Szervező székhelyén.

2.7.            Fontos figyelmeztetés:

2.7.1.           Szervező a nyertest a facebook oldalán, posztban értesíti nyereményével kapcsolatosan, a sorsolás napján.

2.7.2.           A fenti értesítés után a Játékosnak az info@alkonylampa.hu e-mail címen jelentkezhet a nyereményért.

2.7.3.           Az 10 napig nem elérhető Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

3.                 Nyeremények

3.1.            A Játék során a nyertes egy Philips Abelia terméket kap.

3.2.            Nyereményre az a Játékos jogosult, aki a jelen feltételek szerint helyesen válaszolt a posztban feltett kérdésre, és akit a Szervező kisorsolt.

3.3.            A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható.

3.4.            A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

3.5.            A nyeremények másra át nem ruházhatók.

3.6.            A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

3.7.            A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljanak fel, és tegyenek elérhetővé a Játékosok számára.

4.                 Kizárás

4.1.            A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény átadása után derül fény, a szabálytalan Játékos elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

4.2.            A Szervezők, valamint azoknak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

4.3.            Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg.

5.                 Adózás, bejelentési kötelezettségek

5.1.            A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel.

5.2.            A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

5.3.            Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

6.                 A nyeremények kézbesítése

6.1.            A nyereményeket a Játék Szervezője kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek.

6.2.            Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

6.3.            A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében, az értesítést követő 5 munkanapon belül ismertetik Szervezővel postai címüket és telefonos elérhetőségüket. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7.                 Felelősség kizárás

7.1.            Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan lakcím, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

7.2.            A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

7.3.            A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.                 Adatkezelés

Funkcionális adatkezelés

8.1.            A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

8.2.            Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

8.3.            A Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

8.4.            Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-85786/2015.

8.5.            Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

8.6.            Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.alkonylampa.hu/adatvedelem

8.7.            Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

8.8.            Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

8.9.            Az érintettek köre: A nyertes érintettek.

8.10.        Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a nyeremények postázása.

8.11.        Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

8.12.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.13.        Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:

E-mail: info@alkonylampa.hu

Telefon: +3620/551-8403

8.14.        Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adattovábbítás a nyeremények postázása érdekében

8.15.        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Szervező adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

8.16.        Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.

8.17.        Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.

8.18.        Az adatkezelés célja: A nyeremény postázása.

8.19.        Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.

8.20.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

8.21.        Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

8.22.        Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Egyéb adattovábbítás

8.23.        Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való részvétellel. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján a Szervező elektronikus reklámüzenetekkel keresse meg.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

8.24.        Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

8.25.        Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

8.26.        E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Adatbiztonság

8.27.        Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

8.28.        Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.29.        Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

·         a jogosulatlan hozzáférés,

·         a megváltoztatás,

·         a továbbítás,

·         a nyilvánosságra hozatal,

·         a törlés vagy megsemmisítés,

·         a véletlen megsemmisülés és sérülés,

·         az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.30.        Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

8.31.        A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

·         a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

·      a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

·      a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

8.32.        A fentiek alapján Szervező biztosítja, hogy az általa kezelt adat

·         a jogosult számára rendelkezésre álljon,

·         hitelessége és hitelesítése biztosított,

·         változatlansága igazolható,

legyen.

8.33.        Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

·         a számítástechnikai csalás,

·         a kémkedés,

·         a számítógépvírusok,

·         a spam-ek,

·         a hack-ek

·         és egyéb támadások ellen.

Jogorvoslati lehetőségek

8.34.        Az érintett kérelmezheti a Szervezőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

8.35.        Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

8.36.        Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

8.37.        Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)       a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)       a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)       törvényben meghatározott egyéb esetben.

8.38.        Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

8.39.        Amennyiben a Felhasználó Szervezőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

8.40.        Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.                 Vegyes rendelkezések

9.1.            Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

9.2.            Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervezők Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

9.3.            Jelen nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, támogatja, reklámozza, azzal semmilyen kapcsolatban nem áll. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat nem a Facebook kapja meg, hanem Szervező. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felel. A Facebook-ot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

 

Szentes, 2018. április 19.